Anbi gegevens 2021

Alle ANBI gegevens

Alle ANBI gegevens op een rij:
Onze stichting is erkend als ANBI

1 naam:
Stichting Collectie PACE

2 RSIN nummer:
819852594

3 Contactgegevens:
Kerkweg 20-C, 3214 VD Zuidland
Telefoon 0181-451074 of via huublems81@gmail.com

 

4 Ons bestuur:
Feije Duim (voorzitter)

Huub Lems (secretaris)

Peter Waal (penningmeester)

Rogier Smeele

Piet Bots

Fred Gales

 

Adviseurs:

Fransje Sprangemeijer-Sollewijn Gelpke

Carmen Halfhide

 

 

5 Ons beleidsplan:

Beleidsplan 2018-2022

Stichting Collectie PACE/Stichting Papua Erfgoed

(definitief)

 

De stichtingen

Voorafgaande aan deze beide stichtingen werd op 18 september 2001 de Stichting “Papua Cultureel Erfgoed” opgericht. Deze heeft succesvol cultureel erfgoed afkomstig van voormalig Nederlands Nieuw-Guinea/Papua verzameld, verzorgd, geïnventariseerd, gedigitaliseerd en via een website ontsloten. Deze stichting werd op 12 juli 2012 beëindigd wegens het ontbreken van middelen.

Uit het vroegere werk van deze stichting zijn twee stichtingen voortgekomen waarvan hier het beleidsplan in gezamenlijkheid wordt vastgesteld omdat haar beider functies nauw met elkaar verbonden zijn en samenhangen.

 

‘Stichting Collectie PACE’ werd op 2 oktober 2008 op verzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opgericht en ontving op 2 januari 2009 de gehele collectie welke tot dan toe verzameld was door stichting ‘Papua Cultureel Erfgoed’. Deze bestond toen uit ca. 24.000 objecten (artefacten, boeken, tijdschriften en artikelen, archieven, geluidsdragers, foto’s en filmmateriaal).

De stichting is onder nummer 30246970 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Zij is gevestigd te Utrecht en heeft als doelstellingen: (1) het Papua erfgoed dat aan de Stichting is overgedragen te beheren volgens daartoe geëigende condities, en (2) het leveren van een bijdrage aan de repatriëring van het daartoe ter beschikking gestelde Papua erfgoed. Zij tracht het doel te bereiken door het vormen van een waarborgfonds voor de depotkosten van de collectie. Bij de KvK is zij gerubriceerd als Waarborgfonds (code 66293). Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 819852594 en de stichting heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning.

 

‘Stichting Papua Erfgoed’ werd op 24 februari 2012 opgericht om de taken van verzamelen, ontsluiten (digitaliseren) en publiceren van Papua cultureel erfgoed te weten artefacten, boeken, foto’s en films te verzorgen.

De stichting is onder nummer 54785545 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Zij is gevestigd te Noordwijkerhout en heeft als doelstellingen: (1) het in Nederland aanwezige Papua cultureel erfgoed te inventariseren, behouden en toegankelijk te maken ten behoeve van de autochtone bevolking van het westelijk deel van het eiland Nieuw Guinea, momentaan bekend staand als provincies Papua en West Papua, Indonesië, verder aan te duiden als de regio, als ook voor de Papua gemeenschap in Nederland zelf, en (2 )het leveren van een bijdrage aan de repatriëring van het daartoe ter beschikking gestelde Papua cultureel erfgoed naar de regio. Zij tracht het doel te bereiken door het (a) inventariseren en indien gewenst verzamelen van Papua materiële cultuur en het stimuleren en waarborgen van een gedegen beheer van de goederen, (b) het stimuleren en opzetten van educatieve projecten die bijdragen aan een verspreiden van informatie en verbreden van kennis over autochtone culturen van de regio en het stimuleren en opzetten van onderzoek daarnaar, (c) bijdragen aan en/of stimuleren van (bij)scholing van kaderpersoneel uit de regio om te komen tot een verbetering van de infrastructuur nodig voor behoud en beheer van cultureel erfgoed binnen de regio zelf, (d) met het oog op eerder genoemde taken onderhouden van banden met musea, archieven, bibliotheken en organisaties en personen op het terrein van de stichting, stimuleren en helpen realiseren van voorwaarden voor een verantwoorde repatriëring van het ter beschikking gestelde Papua cultureel erfgoed, (e) bekendheid geven via pers en media aan de activiteiten en resultaten van de stichting. Bij de KvK is zij gerubriceerd als Sociaal-cultureel werk (code 889931). Het RSIN nummer is 851439469 en de stichting heeft een ANBI status als Culturele ANBI.

 

Ontwikkelingen onder voorgaande beleidsplanperiode

Beide stichtingen beschikken over een beleidsplan. Stichting ‘Collectie PACE’ lopende van 2013-2018 en Stichting ‘Papua Erfgoed’ lopende van 2012-2017.

Tot aan 2017 zijn de volgende ontwikkelingen te melden.

De collectie bestaat uit twee te onderscheiden delen. Enerzijds de geïnventariseerde collectie artefacten welke in opslag stond bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Rijswijk en, bij het opheffen hiervan, bij de firma Pot te Amersfoort onder gelijke condities als die van de Rijksdienst. De overige objecten (nieuw verkregen en nog niet geïnventariseerde objecten, boeken, archieven, geluidsdragers, films en foto’s) waren ondergebracht bij het Provincialaat van de Franciscanen Minderbroeders te Utrecht en verhuisden deels naar een gehuurde depot ruimte in Hillegom. De bewaarplaats voor films en video’s wijzigde deels naar Hillegom, deels naar Leiden. De collectie geluidsdragers is in Amsterdam te vinden. De boeken collectie werd geschonken aan de stichting de Zending der PKN welke deze in bruikleen aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU) heeft gegeven voor opname in en toevoeging aan de Hendrik Kraemer Instituut (HKI)-Collectie.

De stichting ‘Collectie PACE’ heeft een eigen website stichtingcollectiepace.org welke wordt geactualiseerd. De stichting ‘Papua Erfgoed’ is eigenaar van de website van de voormalige stichting ‘PACE’ papuaerfgoed.org welke echter sinds 2011 niet meer wordt bijgehouden. Hier is echter wel de gehele geïnventariseerde collectie artefacten te raadplegen.

Er vonden verkenningen plaats met betrekking tot verantwoorde repatriëring van (delen van) de collectie maar deze hebben niet tot concrete te realiseren plannen in deze richting geleid.

 

Beleidspunten 2018-2022

Deze wordt puntsgewijs hieronder weergegeven:

 • Bestuursstructuur
 • Repatriëring
 • Behoud en beheer collectie artefacten
 • Beheer nog niet geïnventariseerde collectie onderdelen
 • Depots overige collectie onderdelen
 • Boeken
 • Geluiddragers
 • Archieven
 • Films en video’s
 • Websites
 • Publiciteit
 • Financiën
 • Samenwerking

 

Bestuursstructuur

Gebleken is dat het werk van beide stichtingen grote overlap vertoont en dat nauwe samenwerking daarom geboden is. Ter voorkoming van duplicatie en uit efficiency overwegingen zullen de stichtingen door personele unie ook in bestuurlijke zin nauwer gaan samenwerken. De beide stichtingen zullen in stand worden gehouden waarbij de Stichting ‘Collectie PACE’ zich met name zal richten op eigendomszaken, contracten met derden, strategische investeringen en eventuele repatriëring van (onderdelen van) de collectie. De stichting ‘Papua Erfgoed’ zal zich met name bezig houden met fondsenwerving, beoordelen en in ontvangst nemen van nieuwe schenkingen, het inventariseren (digitaliseren) en materieel verzorgen ter voorbereiding op opname in de betreffende depot collecties en de informatie middels representatie (lezingen, veteranendagen), donateurs nieuwsbrieven, websites en andere media.

Zowel de bestuursleden als de overige betrokkenen bij het werk van beide stichtingen verrichten hun werkzaamheden als vrijwilligers. Waar mogelijk zal het aantal vrijwilligers worden uitgebreid met het oog op het vele werk dat de stichtingen wacht.

Vergaderingen van de besturen van beide stichtingen zullen zo veel mogelijk gezamenlijk gehouden worden.

 

Repatriëring

Het is de ambitie van de stichting om de artefacten en eventueel andere zich daarvoor lenende onderdelen van de collectie te repatriëren naar Papua.

Verdere verkenning van mogelijke repatriëring van (onderdelen) van de collectie zal worden ondernomen. De recente resultaten op het terrein van zo’n verkenning geven weinig reden voor optimisme maar niet valt uit te sluiten dat condities kunnen verbeteren en er goede ontvangstcondities voor het beheer van de museale collectie artefacten in de regio van herkomst zullen ontstaan. Hiertoe zullen ook criteria worden ontwikkeld waaraan de ontvangende partij zal moeten voldoen. Er kan zo nodig ook met een ‘pilot’ in de vorm van de repatriëring van een klein deel van de collectie worden geëperimenteerd.

Alsdan zal ook aan de wijze van schenking van de betreffende objecten in het verleden recht moeten worden gedaan. Zo zijn sommige artefacten geschonken onder de conditie dat deze niet gerepatrieerd worden maar permanent in Nederland zullen blijven.

Mocht dit aan de orde zijn dan zal er veel werk in de vorm van contracten, transport en begeleiding ter plaatse op de stichtingen af komen. Met name ook zal dan het aspect van bekostiging een prominente plaats innemen. Ook zal dan de mogelijke betrokkenheid van de Nederlandse Ambassade te Jakarta worden bekeken.

 

Behoud en beheer collectie artefacten

De geïnventariseerde collectie artefacten zal naar verwachting op de huidige basis tegen aanvaardbare kosten bij de firma Pot in Amersfoort ondergebracht blijven. De depotcondities ter plaatse zijn van een  door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gegarandeerd niveau, dat vergelijkbaar is met dat van museumdepots.

Aan dit depot zullen nieuw verworven en geïnventariseerde (gedigitaliseerde) objecten worden toegevoegd.

Het is het voornemen dat meer gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om objecten voor tijdelijke of langdurige bruiklenen ten behoeve van tentoonstellingen uit het depot te halen. Hieraan zijn kosten verbonden welke hetzij bij de bruikleennemer in rekening moeten worden gebracht, hetzij door specifieke fondsenwerving gedekt zal moeten worden. Door dit soort bruiklenen kan het belang van de collectie artefacten en dat van de stichtingen voor een breder publiek over het voetlicht worden gebracht.

 

Beheer nog niet geïnventariseerde collectie onderdelen

Beide stichtingen zijn opgericht voor onbepaalde tijd. Echter beide hebben in hun doelstelling mogelijke repatriëring naar de regio van herkomst opgenomen en indien dit gerealiseerd wordt komt het belang van het in stand houden ervan te vervallen.

De vraag doet zich voor of de stichting gezien de situatie nieuwe schenkingen niet meer zou moeten aanvaarden. Daarmee zou enerzijds het werk van collectioneren en inventariseren eindig zijn, te weten zich beperken tot hetgeen tot nu toe is aanvaard. Anderzijds kunnen daardoor objecten welke cultureel erfgoed voor de regio betekenen verloren gaan omdat er geen of minder adequate alternatieven voorhanden zijn.

De stichtingen nemen zich voor om schenkingen te beoordelen en de stukken van museale kwaliteit welke een goede aanvulling op de bestaande collectie vormen ook in deze beleidsperiode te aanvaarden en voor het overige de schenkers op alternatieven te wijzen indien deze voorhanden zijn of deze te aanvaarden onder de conditie dat deze door de stichting ‘Collectie PACE’ in het kader van de fondsenwerving te gelde worden gemaakt ter bekostiging van het werk.

 

Depots overige collectie onderdelen

Zolang de stichtingen nog over niet-geïnventariseerde artefacten, artefacten beschikbaar voor verkoop in het kader van fondsenwerving, archieven, kaarten, foto’s en video’s beschikt en deze opgeslagen en bewerkt c.q. verzorgd moeten worden zullen de stichtingen over aanvullende depotruimte moeten beschikken. Deze zal waar mogelijk op een voor vrijwilligers van de stichtingen goed bereikbare plaats moeten worden gerealiseerd en bij voorkeur op gunstige huurvoorwaarden. De condities moeten voldoen aan vereisten gericht op het behoud van de collecties. Verwerving van een eigen gebouw hiervoor wordt niet overwogen.

 

Boeken

De boeken welke via een schenking aan de stichting de Zending der PKN in bruikleen zijn gegeven bij de UBU zullen door deze worden gecontroleerd op doubletten. In principe worden deze niet opgenomen. De stichting ‘Collectie PACE’ zal hieraan opnieuw een bestemming kunnen geven. Het ligt voor de hand daarbij allereerst naar repatriëring te streven bijvoorbeeld via de stichting Library Development Indonesia.

 

Beeld en Geluidsdragers

Foto’s (zwart/wit en kleur, dia’s) en beelddragers van oudere soort zoals 8 mm, 16 mm films of VHS-banden zullen zo veel mogelijk naar nieuwere digitale versies worden omgezet. De vraag is of en hoe het originele materiaal geconserveerd moet worden. Er moeten plannen ontwikkeld worden waar op langere termijn het zo ontstane beeldarchief met betrekking tot de regio zal worden ondergebracht. Diverse opties doen zich hiertoe voor. Aan eventuele rechten van de oorspronkelijke vervaardigers zal aandacht moeten worden besteed. Met nieuwere beelddragers is duplicatie vrij eenvoudig zodat een dergelijk archief ook voor geïnteresseerde organisaties in de regio beschikbaar kan worden gesteld.

 

Geluidsdragers van oudere soort zoals cassettebandjes zullen zoveel mogelijk naar nieuwere geluidsdragers worden overgebracht. Er moeten plannen ontwikkeld worden waar op langere termijn het zo ontstane geluidsarchief met betrekking tot de regio zal worden ondergebracht. Diverse opties doen zich ook hier voor. Aan eventuele rechten van de oorspronkelijke vervaardigers zal aandacht moeten worden besteed. Met nieuwere geluidsdragers is duplicatie vrij eenvoudig zodat een dergelijk archief ook voor geïnteresseerde organisaties in de regio beschikbaar kan worden gesteld.

 

Bekeken moet worden in hoeverre archief materiaal, beeldmateriaal en geluidmateriaal in één archief gezamenlijk onder te brengen is.

 

Archieven

Van de archieven dient een inventarisatie te worden gemaakt. Deze zal in eerste instantie globaal zijn om te kunnen beoordelen of opname in een definitief archief zinvol is (inhoud, zijn de stukken al niet in een ander archief terug te vinden, et cetera) en wie de uiteindelijke bewaarder(s) van de resterende archieven kunnen zijn. Aan de hand van de uitkomsten van deze globale inventarisatie zal beoordeeld worden hoe hiermee verder te gaan.

Hiervoor geldt tevens wat hiervoor met betrekking tot het beeld- en geluidarchief betreffende de regio werd gesteld, te weten het zoveel mogelijk bijeen houden hiervan.

 

 

Websites

Er zijn nu twee websites in de lucht (papuaerfgoed.org en stichtingcollectiepace.org). Er zal een beleid moeten worden gevoerd met betrekking tot deze beide websites waarbij providers, bijhouden van de inhoud, actualisering van de diverse onderdelen en van anbi-gegevens de revue zullen passeren. Tevens zal aan de diverse functies van de website: informatie over de collecties, nieuws, fondsenwerving, en dergelijke aandacht worden besteed om een goed beleid tegen beheersbare kosten op dit punt te kunnen voeren. Vervolgens zal dit beleid worden geïmplementeerd.

 

Publiciteit

Tot nu toe is het werk van de stichtingen op twee manieren zichtbaar (behoudens dan via de eerder genoemde websites): via de nieuwsbrief en via stands op bijvoorbeeld Papua- en veteranendagen. De nieuwsbrief functioneert tevens als donateursblad en wordt per post aan de abonnees toegezonden. De aanvullende mogelijkheid tot het ontvangen van de nieuwsbrief in digitale vorm zal ontwikkeld worden met het oog op jongere doelgroepen. Voor beide activiteiten welke waardevol worden geacht zullen vrijwilligers gezocht worden om de continuïteit te garanderen. Immers een wijdere kring van mensen die het werk van de stichtingen volgt is van belang voor financiële donaties en materiële collectie schenkingen.

De doelgroep hierbij wordt gevormd door geïnteresseerden in Papua/voormalig Nederlands Nieuw-Guinea.

 

Financiën

De administratie is een taak welke door de penningmeester(s) wordt verricht. Zij stellen ook de jaarstukken (balans en staat van baten en lasten) op. De secretarissen verzorgen het jaarverslag dat integraal onderdeel van de jaarrekening vormt. De besturen bespreken de concepten en nemen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de jaarrekeningen wat tot decharge van de penningmeester leidt. Hierna kunnen deze in het kader van transparantie en in het kader van de ANBI regelgeving op websites worden gepubliceerd.

De penningmeesters stellen jaarlijks tijdig een begroting op ter bespreking en vaststelling in het bestuur. Deze geldt dan als basis voor de uitgaven en als richtlijn voor de fondsenwerving.

 

De fondsenwerving richt zich op particulieren en op fondsen.

particulieren wordt het donateursmodel gebruikt waarbij mensen zich voor meerdere jaren door jaarlijkse donaties aan de stichting ‘Papua Erfgoed’ verbinden. In dat kader is het behoud van de (culturele) ANBI status van belang zodat voor de donateurs hun gift aftrekbaar is in het kader van hun aangifte voor de inkomstenbelasting.

Voor fondsen geldt het projectenmodel. Fondsen zullen gericht worden benaderd indien er zich projecten voordoen welke grotere financiering nodig hebben. Aanvragen in dit kader worden besproken door het bestuur en kunnen ter uitvoering aan voorzitter, secretaris en/of penningmeester worden overgelaten. Het bestuur is in dat kader ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële terugrapportage aan de fondsen.

 

 

Samenwerking

Alle bij de stichtingen betrokkenen zijn ambassadeur van het werk en zullen met iedere particuliere belangstellende en elke geïnteresseerde medewerker of bestuurder van organisaties en of overheden over het werk kunnen praten. Wanneer het tot meer officiële afspraken of samenwerkingsverzoeken komt moet het bestuur daarbij worden ingeschakeld. Deze kan immers meer formele afspraken maken en zich eventueel juridisch binden of contracten aangaan.

Samenwerking wordt expliciet gezocht met organisaties die op vergelijkbaar terrein als de stichtingen werkzaam zijn. Te denken valt aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gespecialiseerde musea, culturele instellingen, Nederlandse Ambassade in Indonesië en de Indonesische Ambassade in Nederland.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 november 2017.

 

6 Het beloningsbeleid:
Het bestuur werkt onbezoldigd. Noodzakelijk te maken kosten worden vergoed.

 

7 De doelstelling:
De doelstellingen van de stichting zijn:

 1. Het Papua cultureel erfgoed dat aan de stichting Collectie PACE is overgedragen en zal worden overgedragen, te beheren volgens daartoe geëigende condities, en het leveren van een bijdrage aan de repatriëring van het daartoe ter beschikking gestelde Papua cultureel erfgoed.
 2. Behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting Papua Erfgoed.

 

8 verslag uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag 2021 St Collectie PACE

 

Werkzaamheden:

Door het aanhouden van de Covid-19 pandemie en de coronamaatregelen kreeg ook dit jaar een ander karakter dan gebruikelijk, met vooral voor communicatie online en per mail.

Het bestuur vergaderde drie keer online: op 3 maart, 12 mei en 16 oktober.

Over diverse zaken was regelmatig contact, zowel telefonisch als per e-mail.

De vergaderingen waren gezamenlijk van deze stichting en de stichting Papua Erfgoed, waarbij alle betrokken bestuurders en adviseurs uitgenodigd waren.

Het bestuur verricht haar werkzaamheden overeenkomstig de doelstelling van de

stichting.

 

In de bestuurssamenstelling trad een wijziging op: na vele jaren en met veel energie zich voor het werk van de stichting te hebben ingezet zwaaide Koen de Jager af. Vanwege de corona beperkingen kon zijn afscheid eerst in 2022 in bestuurskring worden gemarkeerd.

 

De collectie:

De collectie is op 4 locaties geborgen.

 1. Depot Amersfoort

Sinds 7 januari 2015 zijn in het depot bij POT Art Logistics te Amersfoort ruim 900

etnografische artefacten van de stichting Collectie PACE ondergebracht onder exact

dezelfde condities als de collecties van de RCE. De locatie van onze objecten is

precies vastgelegd. Tegen betaling van de behandelingskosten kunnen de objecten

opgevraagd en bestudeerd worden. Voor de opslag van etnografische artefacten bij

POT Art Logistics betaalt stichting Collectie PACE ca. 1000 euro per jaar.

POT Art Logistics is gespecialiseerd in het deskundig verhuizen en bewaren van

kunstcollecties. Adres: Databankweg 18, 3821 AL Amersfoort; telefoon: 033-

4508223; website: www.pot-artlogistics.nl.

 

 1. Depot Industriekade 1G Hillegom

Hier is het grootste gedeelte van nog te registreren artefacten, archieven, foto-, beeld- en geluidsmateriaal alsmede boeken ondergebracht. In deze bedrijfsomgeving vindt het in kaart brengen van nieuw verworven stukken plaats. Aan het eind van het jaar diende zich een geschiktere locatie aan de Spechtlaan 2-6 in Oegstgeest aan. In een transitieperiode zal de locatie in Hillegom nog even worden aangehouden.

 

 1. Depot Leiden

De deelcollectie beeld (films en foto’s) is ondergebracht bij Rogier Smeele te Leiden.

Op deze locatie is het materiaal goed toegankelijk. Rogier Smeele is bestuurslid van

de stichting Papua Erfgoed en deskundige op het gebied van film- en fotomateriaal

betreffende voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea. Gedeeltelijk is deze ook in het depot Hillegom te vinden.

 

 1. Depot Amsterdam

De deelcollectie geluid is ondergebracht bij Fred Gales te Amsterdam. Fred Gales is

bestuurslid van de stichting Papua Erfgoed en deskundige op het terrein van

geluidsopnames.

 

Nieuwe collecties:

De hoofdlijn van het beleid was om geen nieuwe voorwerpen (etnografische

artefacten, archieven, boeken, films, foto’s en geluidsopnames) meer aan te nemen.

Desondanks zijn ook in 2021 nog enkele schenkingen van voorwerpen ontvangen en

tijdelijk bij bestuursleden en betrokkenen ondergebracht. Deze voorwerpen

(etnografische artefacten, boeken, foto’s en dia’s) werden door bestuursleden en

adviseurs opgehaald en geregistreerd. De belangrijke voorwerpen werden

beschreven en gefotografeerd. In de Nieuwsbrief van de stichting Papua Erfgoed

wordt vermeld wie de schenkers zijn.

Materiaal van mindere kwaliteit en overcomplete boeken konden gebruikt worden

om de doelstelling van de stichting namelijk het in stand houden van de collectie te

realiseren indien de gever daarvoor toestemming heeft gegeven. Een deel van deze overcomplete materialen kon dit jaar verkocht worden.

 

CEWIN project geluiddragers

Door CEWIN een subsidieprogramma gericht op culturele programma’s om Indische en niet-Indische Nederlanders met elkaar te verbinden werd op een aanvraag van de stichting subsidie verleend voor het digitaliseren van de geluiddragers welke in de loop van de jaren binnen de collectie PACE zijn verzameld. Deze zijn op verschillende media (ook welke thans geheel in onbruik zijn geraakt) opgenomen en omvat uniek materiaal in de vorm van traditionele muziek, interviews, historische momenten en dergelijke. Het project kon volgens plan in 2021 worden afgerond en is in 2022 definitief verantwoord naar het ministerie tot volle tevredenheid van zowel onszelf als de subsidieverlener. Het resultaat is op een nieuw geconstrueerde website papuacollecties.nl voor het publiek toegankelijk gemaakt. Een gedeelte is eerst met toestemming van de stichting te raadplegen.

 

Overige werkzaamheden:

Informatie over de stichting Collectie PACE was voorheen te vinden op de website:

www.stichtingcollectiepace.org. Deze website werd niet meer naar behoren bijgehouden. De inhoud ook van de organisatie wordt nu via papuacollecties.nl bijgehouden.

 

 

Contacten met Papua:

Deze contacten verliepen via de stichting Papua Erfgoed. Een gepland bezoek van een van de adviseurs aan Papua kon, gezien de coronamaatregelen en de politieke verwikkelingen in het gebied nog altijd geen doorgang vinden.

 

Financiën:

De diverse donaties van particulieren waren niet toereikend voor de jaarlijkse kosten

voor de opslag en het verzorgen van de diverse deelcollecties alsmede de

administratieve kosten

 

Financiële en administratieve gegevens:

RSIN : 819852594, IBAN: NL80 RABO 0146 1672 36

ANBI erkend, 10 februari 2016, sinds 2008. In 2019 werd de stichting als Culturele ANBI aangemerkt.

 

Tot slot:

Het bestuur dank alle betrokkenen voor hun inzet.

 

9 financiële verantwoording:
De stichting is een fondsenwervende instelling en publiceert in dat kader naast haar staat van baten en lasten ook haar verkorte balans.

 

 

Staat van Baten en Lasten 2021 (x € 1)

Baten  
Opbrengsten fondsen (project CEWIN) 0
Subsidie CEWIN 8.953
Opbrengsten particulieren 174
Overige baten 4
Totaal 9.131

 

Lasten  
Project Cewin 33.188
Depot’s 3.174
Bestuurskosten 358
Overige lasten 1.729
Totaal 38.449

 

Bestemmingsfondsen -5.083
Algemene reserve -24.235
Totaal exploitatiesaldo -29.318

 

Balans per 31 december 2021

Activa  
Vorderingen 813
Lopende rekening 1.028
Spaarrekening 25.002
Totaal 26.843

 

Passiva  
Werkkapitaal 26.125
Bestemmingsfondsen 0
Schulden kort 718
Totaal 26.843